پروژه ها

بستر نامناسب – قبل از اجرا
نصب و اجرای ژئوتکستایل
اجرای ژئوتکستایل پروژه میدان نفتی خشت
نصب ژئوتکستایل
پروژه میدان نفتی خشت

نصب ژئوممبران
آماده سازی بستر و حفر ترانشه
رنگه ریزی و آماده سازی بستر جهت اجرا